หน้าแรก ประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ สัญลักษณ์การแข่งขัน ข่าวประชาสัมพันธ์ สนามการแข่งขัน ผลการแข่งขัน สรุปเหรียญ ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม
 
 
อันดับ
ภาค
รวม
1 อีสาน 41 36 45 122
2 ใต้ 28 24 34 85
3 เหนือ 20 24 31 75
4 ออก+กทม. 14 9 17 40
5 กลาง 6 11 11 28
PHUKET WEATHERClick for Phuket, Thailand Forecast
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
ประวัติความเป็นมากีฬาอาชีวะเกมส์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักเรียน
นักศึกษาอาชีวศึกษาให้เป็นผู้พร้อมด้วยความรู้ คุณภาพและคุณธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ตลอดจนสังคม และประเทศชาติ โดยนำกิจกรรม
กีฬามาสร้างสรรค์และพัฒนาเยาวชนทั้งหญิงและชาย ให้ตระหนักถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง ที่ทำลายสุขภาพ สร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่น เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและเ
พื่อหลีกเลี่ยงการเข้าไปข้องเกี่ยวกับปัญหาสังคมที่เกี่ยวกับยาเ สพติด การทะเลาะวิวาท การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาโรคเอดส์ การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การเล่นการพนัน และการขับขี่รถจักรยานยนต์แข่งขันกันบนถนนหลวง เป็นต้น จึงได้กำหนดแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 6 “ภูเก็ตเกมส์” โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมและพัฒนายกระดับ มาตรฐานการแข่งขันกีฬาของเยาวชนจากสถานศึกษาในสังกัดในภาคต่างๆ คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร และภาคใต้ ให้มีศักยภาพทั้งด้านคุณภาพและคุณธรรมสู่ความเป็นเลิศ ในสังคมต่อไป
กีฬาอาชีวะเกมส์ครั้งที่ ๑
จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๓๖  ณ สนามกีฬาแห่งชาติ
เนื่องในโอกาสที่กรมอาชีวศึกษา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมอาชีวศึกษา
ครบรอบ ๕๒ ปี ในปี ๒๕๓๖ มีการแข่งขันกีฬา ๑๐ ชนิดกีฬา คือ เปตอง 
แบดมินตัน  ฟุตบอล  มวยสากลสมัครเล่น  วอลเลย์บอล  เทนนิส  เซปักตะกร้อ 
บาสเกตบอล  เทเบิลเทนนิส และกรีฑา

กีฬาอาชีวะเกมส์ครั้งที่ ๒
จัดขึ้นที่จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๗ เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานแก
่นักเรียน นักศึกษา มีการแข่งขัน กีฬา ๑๐ ชนิดกีฬา คือ เปตอง แบดมินตัน ฟุตบอล 
มวยสากลสมัครเล่น วอลเลย์บอล เทนนิส เซปักตะกร้อ 
บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส และกรีฑา
กีฬาอาชีวะเกมส์ครั้งที่ ๓
จัดขึ้นที่จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๖ มกราคม ๒๕๓๙ มีการแข่งขันกีฬา
๑๐ ชนิดกีฬา คือ เปตอง แบดมินตัน ฟุตบอล มวยสากลสมัครเล่น วอลเลย์บอล เทนนิส
 เซปักตะกร้อ บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส และกรีฑา
กีฬาอาชีวะเกมส์ครั้งที่ ๔
จัดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์  ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๓  มกราคม  ๒๕๔๐  มีการแข่งขันกีฬา
๑๒ ชนิดกีฬา คือ  ฟุตบอล  มวยสากลสมัครเล่น  บาสเกตบอล  ยกน้ำหนัก  วอลเลย์บอล
  เซปักตะกร้อ     เทเบิลเทนนิส ลอนเทนนิส แบดมินตัน ว่ายน้ำ เปตอง  และกรีฑา
กีฬาอาชีวะเกมส์ครั้งที่ ๕
จัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๓ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ใช้กิจกรรมกีฬาในการสร้างความสมานฉันท์
ให้เกิดความรักสามัคคี มีการแข่งขันกีฬา ๑๒ ชนิดกีฬา คือ รักบี้ฟุตบอล ฟุตบอล ฟุตซอล มวยไทยสมัครเล่น 
มวยสากลสมัครเล่น เซปักตะกร้อ บาสเกตบอล
 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด แฮนด์บอล กอล์ฟ และกรีฑา
กีฬาอาชีวะเกมส์ครั้งที่   ๖“ภูเก็ตเกมส์”
จัดขึ้น ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๑ – ๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช
แด่องค์ราชันย์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ใช้กิจกรรมกีฬาในการสร้างความสมานฉันท์ ให้เกิดความรักสามัคคี มีการแข่งขันกีฬา ๑๔ ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล ฟุตซอล มวยไทยสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น เซปักตะกร้อ บาสเกตบอล วอลเลย์บอล 
วอลเลย์บอลชายหาด รักบี้ฟุตบอล แฮนด์บอล กอล์ฟ จักรยานเสือภูเขา เปตอง และกรีฑา
 
หน้าแรก | ประวัติความเป็นมา | วัตถุประสงค | สัญลักษณ์การแข่งขัน | ข่าวประชาสัมพันธ์| สนามการแข่งขัน | ผลการแข่งขัน | สรุปเหรียญ
Copy Right ? 2009 All reserved .Design by Information Technology .